Hörmann Ceska republika s.r.o.

Impresum

Impresum

Hörmann Česká republika s.r.o.

Středokluky 315
252 68 Středokluky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 55918

IČ: 25625993
DIČ: CZ25625993

Kontakt:
e-mail: info@hormann.cz
Tel: +420 233 085 770

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení obchodní partneři a zákazníci,

vzhledem k nové legislativě Evropské unie, jsme připravili toto informační memorandum v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Na základě sdělených informací se dozvíte, jak zpracováváme a nakládáme s Vašimi osobními údaji. Naší prioritou a povinností je jejich maximální ochrana a transparentnost ve vztahu vůči Vám. Z uvedeného důvodu Vám objasníme jak některé pojmy vyplývající z GDPR, tak především i Vaše práva.

 

Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými, určuje účely a prostředky zpracování.

Správcem osobních údajů je společnost Hormann Česká republika s.r.o. se sídlem Středokluky 315, 252 68 Středokluky, IČ: 25625993 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C vl. 55918. Osobou odpovědnou za zpracování a ochranu osobních údajů u správce je paní Jitka Horáková, e-mail: j.horakova.prg@hormann.cz, tel: +420 233 085 791.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluví a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že vy Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy. 

 

Zpracování, účel a využití osobních údajů

Shromažďují se, zpracovávají a uchovávají se osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy se nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván. Osobní údaje se zpracovávají pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytl souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržují se pravidla povinné archivace údajů.

Osobní údaje se mohou zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Zajišťuje se ochrana dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Pro účely reklamy, průzkumu trhu a utváření internetové nabídky odpovídající poptávce můžeme pod pseudonymem vypracovat uživatelské profily. Máte právo toto zpracování svých osobních údajů odmítnout. Uživatelské profily nesmíme propojovat s údaji o nositeli pseudonymu.

Účelem zpracování v souladu s ustanovením čl 6 GDPR jsou zejména

 • uzavření a následné plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi
 • ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany
 • marketingové účely - přizpůsobení produktů, služeb a obchodních sdělení Vašim potřebám - je nutný Váš souhlas

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede se likvidace osobních údajů.

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.

 

Získávání osobních údajů

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněného registračního formuláře na www.hormann.cz nebo z registrace na prodejně a informací ze socálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů

 1. základní identifikační údaje - jméno, příjmení, adresa bydliště včetně PSČ, rok narození, země, komunikační jazyk
 2. kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailová adresa
 3. informace o využívání produktů a služeb správce - údaje o sjednaných a využívaných výrobků apod.
 4. informace ze vzájemné komunikace - informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů
 5. fakturační a transakční údaje - jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách
 6. geolokalizační informace - informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nebytné pro splnění smlouvy, po splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami, což je i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl.6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

Předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropských hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximu. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

  

Předávání a zaprotokolování údajů k systémově interním a statistickým údajům

Z technických důvodů jsou Vaším internetovým prohlížečem při přístupu na naše webové stránky automaticky předávány údaje našemu webovému serveru. Kromě jiného se při tom jedná  datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, zobrazené soubory, množství odeslaných dat, typ a verzi počítače, operační systém, jakož i Vaší IP adresu. Tyto údaje se ukládají odděleně od jiných údajů, které v rámci využití naší nabídky zadáváte. Přiřazení těchto údajů ke konkrétní osobě pro nás není možné.Tyto údaje jsou využity pro statistická hodnocení a  poté smazány.

 

Práva související se zpracováváním osobních údajů a jejich uplatnění

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsaná v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

 

 • Způsob uplatnění práv

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu správce resp. osobu odpovědnou  tedy j.horakova.prg@hormann.cz, nebo zavoláním na telefonní číslo: +420 233 085 791. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší adresu Hörmann Česká republika s.r.o. se sídlem Středokluky 315, 252 68 Středokluky. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat. 

 

 • Právo na informace o ochraně zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Poku jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

 

 • Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

 • Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 • Právo na výmaz 

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni. 

 

 • Právo na omezení zpracování 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

 • Právo na přenositelnost údajů 

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky. 

 

 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz/. 

 

 • Právo odvolat souhlas 

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, písemnou cestou zasláním na adresu sídla správce, formou e-mailu nebo zavolat na tel. číslo uvedené výše. Vyplněné kontaktní údaje jsou užity pouze za účelem plnění práv a povinností.

Registrací u společnosti Hörmann Česká republika s.r.o dáváte souhlas se zařazením svého jména, příjmení, telefonu, e-mailu, adresy bydliště, PSČ, země, komunikačního jazyka, roku narození, identifikace zákazníka na sociálních sítích, informace o využívání produktů, informace ze vzájemné komunikace, fakturační a transakční údaje, geolokalizační informace do databáze správce. Správce je oprávněn tyto informace užít pouze s Vaším souhlasem. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě. 

 

Automatické vyhodnocování osobních údajů

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a mohou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce. Správce pro tom používá následujících metod:

V důsledku těchto aktivit správce bude Vaše chování na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do Vašeho práva na soukromí. Zároveň, ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Vám byly zasílány jen reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb, o které byste mohl/a mít vzhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

 

Použití Cookies

Abychom rozšířili rozsah funkcí naší internetové nabídky a aby její využívání bylo pro Vás komfortní, používáme takzvaná „cookies“. Pomocí těchto “cookies“ mohou být při návštěvě našich webových stránek některé údaje uloženy ve Vašem počítači. Ukládání souborů „cookies“ na svém počítači můžete zabránit příslušným nastavením svého počítače. V tom případě je ovšem možné, že nebudete moci využívat funkce naší nabídky v plném rozsahu.

 

Opatření k zajištění zabezpečení ochrany osobních údajů

Správce se zavazuje, že přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjekty údajů vhodná technická a organizační opatření, aby vyloučil možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména

 • zaváže své zaměstnance a další osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje k mlčenlivosti a poučí je o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat, aby nedošlo k porušení zabezpečení;
 • bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
 • osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci na základě přístupových kódů či hesel;
 • zajistí dálkový přenos osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích.

 

 

Hörmann Česká republika, s.r.o.